Nuomos taisyklės

 

 

Dviračių ir paspirtukų nuomos sutartis:  

 

 

Nuomininkas, ir  UAB“Velotakas“, registruota adresu Marcinkevičiaus g. 30, Vilnius, įmonės kodas 302643966, toliau vadinama Nuomotojas, atstovaujama direktoriaus Avitalio Maizelio, veikiančio (-ios) pagal įstatus, sudarė šią nuomos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

  1. Sutarties objektas

1.1. Nuomininkas  įgyja teisę nuomos pagrindu valdyti ir naudoti  dviratį/čius arba paspirtuką/us , vieno dviračio/paspirtuko  kaina yra 405 EUR.

  1. Turto perdavimas .

2.1 Nuomotojas garantuoja, kad Turtas techniškai tvarkingas, tinkamas naudoti pagal paskirtį, sukomplektuotas, akivaizdžių ir paslėptų trūkumų neturi.

  1. Nuomininko teisės ir įsipareigojimai

3.1. Nuomininkas nuo Dviračio/Paspirtuko  priėmimo momento atsako už Dviračio/Paspirtuko išsaugojimą;

3.2. Visa Dviračio/Paspirtuko sunaikinimo, praradimo, vagystės, sugadinimo ar priešlaikinio susidėvėjimo rizika ir atsakomybė, kilusi dėl Nuomininko neteisingo ar netinkamo Dviračio/Paspirtuko naudojimo, nepriklausomai nuo atstatymo galimybės, pagal LR CK 6.502 str. atitenka Nuomininkui.

3.3. Vagystės atveju Nuomininkas privalo pranešti policijai, bei atlyginti Nuomotojui Dviračio/Paspirtuko  vertę, nurodyta 1.1. punkte.

3.4. Nuomininkas privalo grąžinti Dviratį/Paspirtuką techniškai tvarkingą tokios pačios komplektacijos kaip sutarties pasirašymo momentų. Dviratis/Paspirtukas  negali būti subraižytas, sulaužytas ar deformuotas (įlenktas). pan.

3.5. Jei grąžinamo Dviračio/Paspirtuko būklė neatitinka šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, Nuomininkas privalo atlyginti Dviračio/Paspirtuko defektų ištaisymo išlaidas.

3.6. Atsakomybė už nuostolius ir žalą padarytą tretiesiems asmenims, jų transporto priemonėms ar aplinkai naudojant ir eksploatuojant Dviratį/Paspirtuką tenka Nuomininkui.

3.7. Nuomotojas neatsako už Nuomininko sveikatos sužalojimus naudojantis Dviračiu/Paspirtuku, taip pat įvykus autoįvykiui atsakomybę už sveikatos sužalojimus prisiima Nuomininkas.

3.8. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Lessee and Velotakas UAB, registered at Marcinkevičiaus str. 30, Vilnius, company code 302643966, hereinafter referred to as the Lessor, represented by Director Avitalis Maizelis, acting in accordance with the articles of association, have entered into the following rental agreement, hereinafter referred to as the Agreement:

  1. Object of the Agreement

1.1. The Lessee acquires the right on the rental basis to possess and operate a  bicycle/e.scooter,

the price of which is 405 EUR).

  1. Asset transfer and lease term

2.1. The Lessor hereby guarantees that the Asset is in good technical condition, suitable for use to its intended purpose, complete, free of any evident and hidden defects.

  1. Lessee’s rights and obligations

3.1. The Lessee shall become responsible for preservation of the Bicycle from the moment of Bicycle acceptance;

3.2. All risks and liability for Bicycle destruction, loss, theft, damage or premature wear caused by the Lessee’s improper use of misuse of the Bicycle irrespective of recovery possibility shall be assumed by the Lessee according to Article 6.502 of the Civil Code of the Republic of Lithuania.

3.3. In case of theft, the Lessee must notify the Police and reimburse the Lessor for the value of the Bicycle specified in Paragraph 1.1 hereof.

3.4. The Lessee must return the Bicycle in good technical condition, in the same complete set as it was at the moment of signing the Agreement.  The Bicycle must be free of scratches, may not be broken or deformed (dented), etc. 

3.5. If the Bicycle is returned in the condition not satisfying the requirements laid down in this section, the Lessee must cover Bicycle defects’ repair expenses.

3.6. Liability for damages and losses caused to third parties, their means of transport and environment by the use and operation of the Bicycle shall be assumed by the Lessee.

3.7. The Lessor shall not be liable for Lessee’s health impairments caused by the use of the Bicycle, and liability for health impairments resulting from an accident shall be assumed by the Lessee.

3.8 If bicycle is returned later than it is stated in 2.1, 2 EUR  Fee shall be charged for each additional hour.

3.9. Any disputes related with this Agreement shall be settled through amicable negotiations. In case of failure to reach an agreement, disputes shall be settled following the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania.